سوئیت شناور بدون خواب

سوئیت شناور در ابعاد کل 7 متر طول و 3 متر عرض است.